brush

brush
I
[brʌʃ] n խոզանակ, (ցախ)ավել. scrubbing/ clothes/tooth brush հատակի/հագուս տի/ ատամի խոզանակ. the brush վրձին, (նաև՝ փխբ.) նկարչության արվեստ. (խո զա նակում, խոզանակով մաքրելը). The coat needs a good brush Վերարկուն խոզանակելու կարիք ունի. (ընդհարում, բախում) have a brush with smb մեկի հետ ընդհարվել
II
[brʌʃ] v խոզանակով մաքրել. brush one’s teeth ատամները խոզանակել. (սանրել) brush one ‘s hair մազերը սանրել. brush against թեթև դիպ չել. brush aside իրենից հեռացնել, գլուխն ազա տել. brush aside the complaints բողոքներից գլուխն ազատել. brush away սրբել, մաքրելով հե ռացնել. brush away a tear/flies արցունքը մաքրել, ճանճերին քշել. brush off հեռացնել, թափ տալ. brush crumbs off the table փշրանքը սե ղանից հեռացնել/մաքրել. brush up մաքրել. brush up bro ken glass off the floor ապակու կոտրտանք ները հատակից հավաքել. (թար մացնել) brush up your English Թարմացրու/Կարգի բեր անգլերենդ
III
[brʌʃ] n թփուտ, մացառուտ

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Brush — (br[u^]sh), n. [OE. brusche, OF. broche, broce, brosse, brushwood, F. brosse brush, LL. brustia, bruscia, fr. OHG. brusta, brust, bristle, G. borste bristle, b[ u]rste brush. See {Bristle}, n., and cf. {Browse}.] 1. An instrument composed of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Brush — Brush, v. t. [imp. & p. p. {Brushed} (br[u^]sht); p. pr. & vb. n. {Brushing}.] [OE. bruschen; cf. F. brosser. See {Brush}, n.] 1. To apply a brush to, according to its particular use; to rub, smooth, clean, paint, etc., with a brush. A brushes… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • brush — brush1 [brush] n. [ME brushe < OFr broce, brosse, bush, brushwood < VL * bruscia < Gmc * bruskaz, underbrush: for IE base see BREAST] 1. BRUSHWOOD ☆ 2. sparsely settled country, covered with wild scrub growth 3. a) a device having… …   English World dictionary

 • Brush — bezeichnet: eine Kleinstadt im US Bundesstaat Colorado, siehe Brush (Colorado) Pinsel bzw. Pinselspitzen für Grafikprogramme, siehe Digitales Malen im Leveldesign von Computerspielen das Volumen, die Wände, Decken und andere räumliche Gebilde,… …   Deutsch Wikipedia

 • Brush — /brush/, n. Katharine, 1902 52, U.S. novelist and short story writer. * * * ▪ art       device composed of natural or synthetic fibres set into a handle that is used for cleaning, grooming, polishing, writing, or painting. Brushes were used by… …   Universalium

 • brush — brush·a·bil·i·ty; brush; brush·ite; brush·less; sage·brush; sage·brush·er; scratch·brush·er; brush·er; brush·man; …   English syllables

 • brush — vb Brush, graze, glance, shave, skim are comparable when they mean to touch lightly in passing. Brush implies a movement like the flick of a brush upon a surface: sometimes it suggests no more than an almost impalpable touching, but sometimes it… …   New Dictionary of Synonyms

 • brush|y — brush|y1 «BRUHSH ee», adjective, brush|i|er, brush|i|est. like a brush; rough and shaggy. ╂[< brush1 + y1] brush …   Useful english dictionary

 • brush-on — /brush on , awn /, adj. 1. fit to be applied with a brush: a brush on paint remover. n. 2. a substance that can be applied with a brush: The varnish dries more quickly than most brush ons. [adj., n. use of v. phrase brush on] * * * …   Universalium

 • brush — Ⅰ. brush [1] ► NOUN 1) an implement with a handle and a block of bristles, hair, or wire, used especially for cleaning, smoothing, or painting. 2) an act of brushing. 3) a slight and fleeting touch. 4) a brief encounter with something bad or… …   English terms dictionary

 • brush-on — /brush on , awn /, adj. 1. fit to be applied with a brush: a brush on paint remover. n. 2. a substance that can be applied with a brush: The varnish dries more quickly than most brush ons. [adj., n. use of v. phrase brush on] …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”